Barnen och Brommaflyget

Var är barnhälsoperspektivet?

Ett Stockholm i världsklass?

Regeringen väntas inom kort ta ställning till en ny förordning om riktvärden för trafikbuller, där Bromma flygplats helt ska undantas från riktvärdet för flygbuller. Problemet är bara att i Stockholm och Sverige så saknas ett hälsoperspektiv – i synnerhet när det gäller barn – när viktiga beslut gällande människors livsmiljö ska fattas.

”Ett Stockholm i världsklass” är huvudstaden där priser delas ut till prominenta forskare. Men det som inte har gett samma rubriker ännu är de problem som uppstår när politiker och beslutsfattare inte har någon förankring i den internationella bullerforskningen.

Bullergränser höjs och flygbullergränser för Stockholm tas bort i förslaget till ny förordning om trafikbuller. Det innebär att det är fritt fram för Brommaflyget att utöka verksamheten från 20 000 till 80 000 flygrörelser per år med tung/bullrande trafik. Detta riskerar att påverka barnens hälsa och lärande i förskola, skola och på fritids.

Barnen och Brommaflyget är ett lokalt nätverk under BARNverket som verkar för en bra utvecklings- och arbetsmiljö, inne och ute, för barn i förskola, skola och på fritids. BARNverket har under flera år sett och fått signaler om hur barns och elevers ohälsa och sjunkande skolresultat accelererat på grund av försämrade ute- och innemiljöer i förskola, skola och på fritids.

Barnen och Brommaflyget fick för några dagar sedan kännedom om två remissyttranden från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Stockholms läns landsting, som vi vill delge allmänhet, massmedia och beslutsfattare. Se bifogade filer nedan.

CAMM arbetar med att förebygga yrkes- och miljörelaterad ohälsa i befolkningen. I deras remissyttrande avseende ”Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller” (S2014/5195/PBB) kan man bland annat läsa att:

  • förslaget strider mot miljömålet ”God bebyggd miljö” som bland annat innebär att människor inte ska utsättas för skadliga luftföroreningar eller ljudnivåer
  • förslaget går emot Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden och gällande evidens om hälsoeffekter av buller
  • förslaget baseras på en felaktig uppfattning om att enbart ljudnivån inomhus har betydelse för hälsan
  • förslaget att undanta flygplatser i Stockholms kommun från riktvärdet om maxnivåer är svårmotiverat ur hälsosynpunkt. Riktvärden är tänkta att sättas för att skydda befolkningen från olägenheter och allvarliga negativa hälsokonsekvenser. Forskningsresultat visar tydliga samband mellan flygbuller och allmän störning liksom en rad andra hälsoproblem. En särskilt utsatt grupp är de barn och ungdomar som går i daghem och skolor som exponeras för buller från Bromma flygplats. Dessa barn riskerar att påverkas negativt inte bara vad gäller välbefinnande och hälsa utan även skolprestation. Att undanta ett av Sveriges mest flygbullerexponerade områden från riktvärdet för flygbuller är att ta på sig ett mycket stort ansvar.

I CAMMs remissyttrande avseende ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag” (Ds 2014:31) kan man bland annat läsa: ”Med de förändringar i regelverket som föreslås prioriteras verksamhetsutövares rättssäkerhet högre i förhållande till enskilda individers livsvillkor i fråga om omgivningsbuller vid bostadsbyggnad. CAMM vill påpeka att detta står i konflikt med miljömålet ‘God bebyggd miljö’”.

Varför har ni, politiker och beslutsfattare och Svenskt Näringsliv, inte inhämtat information och kunskap om hur buller påverkar människors hälsa i allmänhet och barns känsliga hjärnor i synnerhet?

I Norge delas Nobels fredspris ut till två barnrättsaktivister. Nobelpristagarna uppmanar världens ledare och andra att inse betydelsen av att alltid arbeta för barnens rätt. Med det följer vikten av att se och göra risk- och konsekvensanalyser ur ett barn- och elevhälsoperspektiv inför beslut som rör och påverkar barn. Detta för att förebygga ohälsa och sjunkande skolresultat.

Vad gör politiker och beslutsfattare i Sverige? Vem tar ansvaret?

Gabriella Ahlberk, Barnen och Brommaflyget, Kungsholmens Grundskola
Eva Candell, Barnen och Brommaflyget, Sundbyskolan
Rose-Marie Roth, Barnen och Brommaflyget/Barnen i Bullermattan, Ulvsundaskolans föräldraförening
Monica Wester, Barnen och Brommaflyget, BARNverket
Gunilla Niss, ordf BARNverket

Remissyttrande avseende Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller
Remissyttrande avseende Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Annonser

Single Post Navigation

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: